Gratis verzending vanaf € 149
Grootste collectie van NL
Veilig kopen bij officiële dealer
Service van een échte winkel

Onze algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van MEPHISTO store
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van MEPHISTO store bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Verantwoordelijkheid

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door MEPHISTO store worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en MEPHISTO store.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of MEPHISTO store in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: Shoe Business B.V., handelend onder de naam MEPHISTO store, die als rechtspersoon de producten via zijn winkel en/of webshop aan klanten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen MEPHISTO store en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Formulier voor herroeping: het Europese formulier voor herroeping. Dit formulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en MEPHISTO store gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van MEPHISTO store

Naam : Shoe Business B.V., handelend onder de naam MEPHISTO store

Vestigingsadres: Kerkstraat 4, 6811 DL Arnhem

Telefoonnummer: 026-4421121 (bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 80328431

Btw-nummer: NL861632771B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MEPHISTO store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MEPHISTO store en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden ingezien. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als MEPHISTO store gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MEPHISTO store niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MEPHISTO store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MEPHISTO store is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MEPHISTO store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal MEPHISTO store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MEPHISTO store kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld het vermoeden van misbruik betaalgegevens door derden). Indien MEPHISTO store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. MEPHISTO store zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie meesturen:
  • het telefoonnummer van de vestiging van MEPHISTO store waar de klant met klachten terecht kan.
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  • indien de klant een herroepingsrecht heeft; het formulier voor herroeping.
 6. Indien MEPHISTO store (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting tot levering zal kunnen voldoen, zal hij de klant hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Wanneer MEPHISTO store niet de volledige bestelling kan uitleveren is hij gerechtigd een deellevering te doen dan wel in overleg met koper de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Bij ontbinding wegens bovenstaande reden verplicht MEPHISTO store zichzelf tot het onverwijld terugbetalen van het reeds betaalde aankoopbedrag.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MEPHISTO store mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MEPHISTO store mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien MEPHISTO store de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien MEPHISTO store de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MEPHISTO store hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MEPHISTO store .
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MEPHISTO store . De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MEPHISTO store verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie hiervoor ook de "Spelregels bij retourneren" op de pagina over Bestellen, verzenden & retourneren.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MEPHISTO store aangeeft dat deze retourkosten voor rekening van hem zijn, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 9 - Verplichtingen van MEPHISTO store bij herroeping

 1. MEPHISTO store vergoedt het betaalde aankoopbedrag van de klant, inclusief de eventuele porto –en administratiekosten, welke door hem in rekening is gebracht voor het geretourneerde product. Dit dient onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop MEPHISTO store de retourzending heeft ontvangen, te geschieden.
 2. MEPHISTO store is niet tot terugbetaling gehouden als, naar het oordeel van MEPHISTO store , de klant in strijd met artikel 7 heeft gehandeld of de producten in zodanige staat verkeren dat zij niet aan een andere klant kunnen worden verkocht. MEPHISTO store zal de klant informeren als hij tot het oordeel komt dat MEPHISTO store niet tot restitutie over zal gaan. Indien de klant binnen 30 dagen nadat hij van dat oordeel op de hoogte is gebracht, MEPHISTO store verzoekt de desbetreffende producten naar hem terug te sturen, zal MEPHISTO store de producten zo spoedig mogelijk op de kosten van MEPHISTO store terugsturen.
 3. MEPHISTO store gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MEPHISTO store de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

MEPHISTO store kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als MEPHISTO store dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. MEPHISTO store staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door MEPHISTO store , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover MEPHISTO store kan doen gelden indien MEPHISTO store is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van MEPHISTO store , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. MEPHISTO store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan MEPHISTO store kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MEPHISTO store geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal MEPHISTO store het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MEPHISTO store tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan MEPHISTO store bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De bestellingen worden standaard verzonden per pakketservice of per post.
 7. Voor verzending naar het buitenland ( excl. de ons omringende landen) dient u contact op te nemen met MEPHISTO store .


Artikel 14 – Betaling

 1. Zoals is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaande aan de uitlevering van de goederen.
 2. De betaling dient te geschieden via de geboden mogelijkheden binnen de webshop of door overmaking van het verschuldigde aankoopbedrag plus de eventuele porto/administratiekosten naar onze rekening bij de ING bank, met IBAN: NL22 INGB 0006 7488 84 en BIC code: INGBNL2A.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling door MEPHISTO store is ontvangen.
 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MEPHISTO store te melden.


Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MEPHISTO store.
 2. Bij MEPHISTO store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MEPHISTO store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De klant dient MEPHISTO store in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen MEPHISTO store en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 – Verantwoordelijkheid

MEPHISTO store is niet verantwoordelijk voor informatie op sites van derden alwaar naar de site van MEPHISTO store wordt gelinkt.